The Lost History of Man
Introductie   ·   Oude geschriften   ·   Atlantis   ·   Archeologische plaatsen   ·   Mars   ·   Anomalieën
English language Dutch language
Laatst bijgewerkt op 16-03-2016:

Het hoofdstuk over Mars is wat verder uitgebreid: "Leven op Mars in de verre oudheid".Introductie


Deze website gaat over eeuwenoude en voorhistorische geschiedenis volgens oude overleveringen van voorbijgegane beschavingen en helderziende mediums van toen en nu, waaronder: Edgar Cayce (de meest gedocumenteerde helderziende uit de 20e eeuw), Dr. Douglas James Cottrell (één van de meest bekende gedocumenteerde helderzienden in Canada en vooral bekend vanwege zijn "diepe trance meditatie"-sessies), en Nederlands trance-medium Daan Akkerman.

Het Oude Testament van de Bijbel is in essentie overgenomen van de veel oudere Joodse Tenach, dat bestaat uit vele oudere mondelinge overleveringen die pas veel later zijn opgeschreven. Over het algemeen wordt aangenomen dat Mozes de schrijver van de Tenach is. In die tijd en daarvoor konden slechts hoogopgeleiden lezen en schrijven. Mozes kon dit omdat hij een Hebreeuw was die opgegroeid was aan het Egyptische hof. De oorspronkelijke Tenach is geschreven in het Klassiek Hebreeuws, maar de Christelijke Bijbel is echter een vertaling uit de Griekse vertalingen hiervan; en de Grieken vertaalden de namen die hierin voorkwamen naar hun eigen taal. Door de eeuwen heen is de tekst ook aangepast naar het geloof dat in die tijd heerste.Toen rond het begin van de jaartelling het Christendom ontstaan is en op een gegeven moment de Bijbel samengesteld werd als een bundel van vele oude geschriften, werden veel van dit soort oude geschriften niet in de Bijbel opgenomen omdat ze niet helemaal overeenkwamen met de visie van het Christelijke geloof in die tijd. Deze geschriften werden wel aangehangen door het Gnosticisme en daarom worden ze nu ook wel Gnostische teksten genoemd. De kenmerken van dit soort teksten is dat het Goddelijke ook in jezelf te vinden is; dat iedereen zonen en dochters zijn van God, maar ook dat een zogenaamde scheppergod de wereld zou hebben geschapen zoals in de Griekse en Soemerische mythologie waar de goden de almachtige heersers waren op een wereld die al reeds bestond.

Soemerië was een eeuwenoude beschaving dat onderdeel was van het hedendaagse Irak. In de Soemerische mythologie werden hun goden "Anunnaki" genoemd. Er zijn veel overeenkomsten met de verhalen van de eeuwenoude Soemerische kleitabletten en het Bijbelboek Genesis. Deze eeuwenoude teksten werden opgeschreven in spijkerschrift en zijn minstens 6.000 jaar oud. Het spijkerschift is lang onvertaald gebleven totdat een Duitse schoolleraar in 1802 uiteindelijk het schrift ontcijferde aan de hand van de Behistun-inscriptie dat in drie verschillende talen geschreven was, op een gelijksoortige manier zoals met de Steen van Rosetta.De Elohim zouden de scheppers van de Aarde zijn. De Bijbel noemt de Elohim in het boek Genesis, maar is in de nieuwere vertalingen vertaald als "HEERE"  of "God". Dit kan niet helemaal correct zijn omdat het Klassiek Hebreeuwse woord Elohim de meervoudsvorm is van "Eloha". Volgens de Joodse engelenhiërarchie betekend het: "goddelijke wezens", en volgens deze hiërarchie zouden er zelfs nog hogere scheppende krachten bestaan.

Volgens Zecharia Sitchin's vertaling van het scheppingsverhaal van de Soemerische kleitabletten zouden deze Anunnaki heel lang geleden de genen van Homo Erectus genetisch hebben gekruist met hun eigen genetisch materiaal waardoor een nieuwe levenssoort ontstond.
Hij vertaalde het woord "Anunnaki" als: "zij die uit de "hemel naar de aarde zijn gekomen".

Aanvankelijk wilde men een werkslavenras ontwikkelen met een laag intelligentieniveau zodat men het zware werk van de Igigi kon overnemen. De geneticus Enki had deze soort echter later naar een hogere meer verheven en intelligentere staat gebracht dat vergelijkbaar was met hun scheppers, wat uiteindelijk leidde tot de schepping van "Adam"; de moderne mens genaamd. (Waarschijnlijk de eerste soort van "Homo Sapiens" die we nu "Cro-Magnonmens" noemen.)Volgens Edgar Cayce was het hogere goddelijke plan hiervan dat de aapmensen op Aarde vanaf dat moment in een lichaam konden incarneren dat geschikt was voor noodzakelijke verdere spirituele groei. Volgens Zecharia Sitchin's vertaling van de Soemerische kleitabletten zou Enki's enige zoon Ningishzidda vrijwillig geïncarneerd zijn als Adam. Volgens Edgar Cayce zou Adam later onder andere gereïncarneerd zijn als Henoch en Hermes Trismegistus, en en in zijn laatste incarnatie: Jezus van Nazareth, waarna zijn incarnatiecyclus voltooid zou zijn.

Volgens de Bijbel gebeurde de schepping van de mens in de Hof van Eden ("Eden" zou mooi maken betekenen). Dr. Douglas James Cottrell heeft tijdens een sessie gezegd dat de Hof van Eden in de omgeving van Ethiopië zou hebben gelegen. Adam zou slechts één van de rassen van de wereld zijn. Elders in de wereld zouden er andere rassen ontstaan zijn. Als men het verhaal in de Bijbel goed leest lijkt het er inderdaad sterk op dat er meerdere mensen op de wereld waren afgezien van Adam en zijn familie.

Igigi betekend letterlijk: "zij die horen en zien", dus het waren observeerders.  Het is echter wel duidelijk dat de Igigi
in de Bijbel bekend zijn als de "zonen Gods" en in het boek van Henoch als "Grigori". Grigori betekend "wachters" oftewel degenen "die alles in de gaten houden". In het tweede boek van Henoch werden ze beschreven als reusachtige en volgzame soldaten. Soemerië of "Sumer" betekend dan ook: "Land van de Wachters".

Volgens het verhaal van de eeuwenoude Soemerische kleitabletten werden de Anunnaki en de Igigi later door de Soemeriërs beschouwd als goden. In de latere Hebreeuwse teksten werden ze "zonen Gods" genoemd, maar wordt vandaag de dag op de meeste plaatsen in de Bijbel als "engelen" vertaald. De Igigi waren ondergeschikt aan de Anunnaki en moesten zware arbeid voor hen verrichten. Toen ze zagen hoe mooi de vrouwen van de Aarde waren geworden, kwam een zekere groep onder hen in opstand en daalde naar de Aarde af om daar vrouwen voor zichzelf te gaan zoeken. Deze groep werd in het boek van Henoch de "gevallen engelen" genoemd en zouden zijn geland op de Hermonberg op de huidige grens van Libanon, Syrië en Israël.


Dit zou zich afgespeeld hebben gedurende de tijd van Atlantis, enige tijd nadat het grote continent Lemurië  - dat zich in de Stille Oceaan bevond - verzonken was en veel van haar inwoners naar Atlantis waren gevlucht. Het grote continent van Lemurië zou zich hebben bevonden in de Stille Oceaan, zich uitstrekken vanuit Azië, helemaal naar de beide Amerika's. De beschaving van Atlantis zou ontstaan zijn rond 200.000 v. Chr.

De engelen brachten mensen kennis bij maar daarbij ook kennis die niet goed voor hen was zoals het vervaardigen van wapens en spreuken. Deze engelen konden ook nageslacht verwekken bij de mensen omdat de mens grotendeels hun genetisch materiaal had geërfd. Hun nakomelingen met de vrouwen van de aarde waren groot van gestalte; Ze waren reuzen. Aangezien hierdoor steeds de lokale voedselvoorraad uitgeput raakte werden deze reuzen dus al snel de zondebok, wat tot conflicten leidde tussen de reuzen en de gewone mensen. Toen begonnen de reuzen stammen onder elkaar te vormen en konden alles vernielden en opeten wat ze tegenkwamen - met inbegrip van mensen - omdat niemand ze weerstand kon bieden om hen voor het gerecht te slepen.


Omdat ze op dringend verzoek niet stopten met hun inmenging met de mensheid werd volgens het Boek van Henoch uiteindelijk de aanvoerder van de "gevallen engelen" opgespoord en geketend
door de engelen  van God. Het mocht echter niet baten want het kwaad was al geschied; de creatie van de mens leek namelijk al verpest vanwege het bestaan van de boosaardige reuzen. De makers van het mensenras hadden voorgenomen om wat zij als een grote fout zagen te herstellen en daarom zou men aanvankelijk de mens niet redden bij de naderende ramp; de zondvloed.

De zondvloed zou de tweede grote overstroming hebben betroffen van Atlantis zo'n 22.000 jaar v. Chr. Na de vloed strandde Noach in Mesopotamië en was de voorvader van Abraham en later Mozes; en dit is waarom de rest van de Bijbel zich voornamelijk afspeeld in Mesopotamië en Egypte.

Volgens de vertaling van de Soemerische kleitabletten door Zecharia Sitchin, zouden de Igigi afkomstig geweest zijn van de planeet Mars, aangezien de "goden" daar ook een kolonie hadden opgericht, toen Mars al reeds een droge en onvruchtbare planeet was geworden. Hun ware moederplaneet zou zich ergens in de richting van de riem van Orion bevonden hebben. En mogelijk zouden daarom grote bouwwerken zoals de piramides van Gizeh uitgelijnd staan met deze sterrenconfiguratie.


Zecharia Sitchin geloofde dat zij van een planeet kwamen die ze gekend zouden hebben als Nibiru, wat misschien wel de hypothetische Planeet X zou kunnen zijn die zich volgens de NASA mogelijk in ons zonnestelsel bevindt of ooit bevonden heeft. Volgens de Washington Post in 1983: (Vrij vertaald naar het Nederlands)

"Een hemellichaam mogelijk zo groot als de gigantische planeet Jupiter en mogelijk zo dicht bij de Aarde dat het onderdeel van ons zonnestelsel zou zijn werd gevonden in de richting van de sterrenbeeld Orion door een cirkelende telescoop aan boord van de U.S. infrarode astronomische satelliet..."


Volgens de sessies van helderziende Dr. Douglas James Cottrell, zou er zo'n dertig biljoen jaar geleden (toen de noordpool gericht stond naar de constellatie van de Grote Beer) intelligent leven zijn geweest op Mars met dieren, groene vegetatie en mensachtigen, tot er een grote ramp gebeurde waarbij de manen van Mars en Jupiter met elkaar in botsing kwamen waardoor de planeet Mars begon te tuimelen en hierdoor in de onvruchtbare woestijnplaneet begon te veranderden zoals wij deze vandaag de dag kennen. De overlevenden waren naar andere planeten gevlucht, waaronder de Aarde - wat hun meest succesvolle toevlucht geweest zou zijn. Degenen die op aarde aangekomen waren overleefden het namelijk en werden Aardbewoners.

De Amerikaanse elektrotechnicus Ernest L. Norman schreef in zijn gechannelde boek: "The Truth about Mars (1956)", dat overlevenden meer dan een miljoen jaar geleden van Mars naar de Aarde waren gevlucht en een kolonie hadden opricht dat uiteindelijk het hedendaagse Chinese ras werd. We spreken hier over de "oorspronkelijke" Marsbewoners, dus niet die Anunnaki/Igigi die daar pas veel later aankwamen.

Volgens Edgar Cayce verscheen de beschaving van Lemurië rond 900.000 v.Chr, zo'n 100.000 jaar later nadat de Marsbewoners zich volgens Norman op aarde zouden hebben gevestigd, en zeer ruwweg genomen zo'n half miljoen jaar eerder voordat de Anunnaki op aarde aankwamen volgens Zecharia Sitchin. Met een beschaving wordt een geavanceerde staat van menselijke beschaving bedoeld waar een hoog niveau van cultuur, wetenschap, industrie en bestuur is bereikt. Zeker is dat deze Lemurianen toen niet slechts primitieve jagers-verzamelaars waren. Volgens Sitchin zou het oorspronkelijke mensenras van de aarde gedurende deze tijd nog steeds in een meer primitieve staat zijn (dichter bij wat men hedendaags als de "aapmens" beschouwd) totdat de Anunnaki op de Aarde aankwamen en de Homo Sapiens schiepen, dus zou het mogelijk kunnen zijn dat deze Lemurianen de afstammelingen waren van het ras van deze Marsbewoners?

Een vrijgegeven document (naar het schijnt in februari 2017) van de Central Intelligence Agency (CIA) van een zogenaamde "remote viewing" (helderziend waarnemen op afstand) sessie, uitgevoerd in het jaar 1984, geeft details over de planeet Mars in dezelfde tijdsperiode van één miljoen jaar geleden, en lijkt de informatie te staven van zowel Dr. Cottrell als Ernest L. Norman, aangezien het ook een beeld schetst van grote piramidevormige gebouwen op Mars, een planetaire ramp en het noemen van het vluchten naar een andere planeet met veel vegetatie en hevige vulkanische activiteit, wat aan de beschrijving voldoet van de planeet Aarde, zo'n één miljoen jaar geleden. (Meer details in het hoofdstuk over Mars.)

Gedurende de tijden van Lemurië en Atlantis waren de namen "Lemurië" en "Atlantis" niet de werkelijke namen van deze nu verzonken continenten; De naam Lemurië is gegeven door een wetenschapper die opmerkte dat lemuren aan beide kanten van de Stille Oceaan voorkwamen waardoor hij stelde dat dit alleen mogelijk kon zijn als er ooit een groot continent in de Stille Oceaan had gelegen. Volgens verschillende mediums is Paaseiland nog één van de enige stukjes land en cultuur dat overgebleven is van Lemurië. De beelden van Paaseiland zouden een eerbetoon zijn aan degenen die de overstroming van Lemurië niet hebben overleefd en daarom staan ze aan de kunst ook met hun hoofd naar het westen, waar het enorme continent dus ooit was.

Tot in de tijd van Genesis maakten de mensen waarschijnlijk nog geen onderscheid in continenten en was Atlantis gewoon de wereld zoals men die kende, en toen dat wel gebeurde noemde men hun eigen land simpelweg hun moederland of zoiets dergelijks. De Azteken noemde het "Aztlan" wat betekend "de plaats van oorsprong". De Griekse wijsgeer Plato had van een Egyptische priester het verhaal van het verzonken eiland in de Atlantische Oceaan gehoord dat men toen de Atlantis Zee noemde, en daarom noemde hij dit eiland: "Atlantis".


Atlantis was oorspronkelijk echter niet zomaar een eilandje; het was een enorm continent dat zich bevond  in de Atlantische Oceaan en zich uitstrekte van Midden-Amerika aan de ene kant en in de buurt van de kust van Marokko aan de andere kant. Door de eeuwen heen verloor Atlantis echter steeds meer land door overstromingen waardoor het een archipel werd – een eilandenrijk - tot er uiteindelijk maar één eiland van overbleef waar Plato over gesproken had in zijn bekende dialogen over Atlantis.

Volgens bepaalde mediums zou de eerste grote overstroming van Atlantis zo'n 52.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Toen zouden zelfs nog soorten dinosauriërs geleefd hebben die echter op een verkeerde manier zouden zijn gedateerd omdat de omstandigheden van grote overstromingen hierbij niet zijn ingecalculeerd. Dit is waarom er in de Bijbel draken genoemd werden; dit waren geen fantasiedieren. Pas in de jaren 1800 erkende de westerse wereld dat zulke soort wezens ooit echt bestaan hadden in het verleden, toen men de eerste dinosaurusbeenderen vond. Men meende dat deze beenderen wel miljoenen jaren oud moesten zijn.

In 2005 ontdekte paleontoloog Dr. Mary Schweitzer en haar groep de eerste overblijfselen van bloedcellen in dinosaurusfossielen en later ontdekte ze overblijfselen van zacht weefsel in een Tyrannosaurus Rex-exemplaar. Dit zou kunnen betekenen dat dinosauriërs niet zo oud waren als eerst werd gedacht, omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat zacht weefsel nog kan bestaan na miljoenen jaren. Dr. Thomas Seiler dateerde een aantal botsmonsters acht dinosauriërs op slechts 22.000 tot 39.000 jaar oud, en presenteerde zijn vondsten in het jaar 2012.

Sinds de 15de eeuw heeft men oude stenen beschreven uit Peru waar monsterachtige figuren op zouden staan. Op deze stenen zijn ook wereldkaarten op te zien met inbegrip van Atlantis en Lemurië. Eén van deze stenen werd gedateerd op een ouderdom van zo'n 55.000 jaar oud. In Mexico zijn er ook een groot aantal kleifiguren gevonden van wezens die veel op dinosauriërs lijken.

De dinosauriërs zouden voor het grootste gedeelte omgekomen zijn tijdens de overstromingen en klimaatsveranderingen van 22.000 jaar geleden, maar ook vanwege de maatregelen van de mensen omdat ze gewoon veel te gevaarlijk voor hen waren.Rond het jaar 10.500 voor Christus waren al veel groepen mensen geëmigreerd naar andere delen van de wereld zoals Midden-Amerika en Egypte, en hier werden grootschalige kolonies gesticht. Hierdoor hebben de bouwstijlen van deze culturen veel overeenkomsten en hebben ook beide een hiërogliefenschrift en het gebruik van mummificatie.

Ook de Galliërs (de Fransen), de Kelten en de Friezen zouden direct afstammen van een bepaalde groepen Atlanteanen. Er bestaat zelfs een middeleeuws geschrift: "het Oera Linda Boek" genaamd, dat verteld dat de Friezen van een eiland uit het westen komen dat men "Atland" noemde, wat vertaald kan worden als "oudland" of moederland. Rond 9.900 v.Chr. begon de laatste ijstijd en daarbij verzonk ook het laatste overgebleven eiland van Atlantis in de oceaan. Het enige land wat nog van Atlantis overgebleven is zijn haar bergtoppen, die nu de Azoren zijn.


Het leven in Atlantis was in het begin zoals in Lemurïe erg primitief, maar vanwege de vermeende genetische aanpassing van de Anunnaki werden de mensen intelligenter en boekten hierdoor een grote technologische vooruitgang zo rond 52.000 voor Christus. Omdat men in de rest van de wereld vrij primitief bleef zag men de technologie van de Atlantiërs daarom ook vaak aan als magie. Op het hoogste punt van deze vooruitgang was hun beschaving zelfs vergelijkbaar met de huidige westerse beschaving en op sommige punten zelfs veel verder. Maar het grootste verschil is dat men geleerd had om enorme krachten uit de werking van de natuur te tappen en dit te versterken met kristallen.

Men had op een geven moment zelfs vliegmachines en andere vervoersmiddelen ontwikkeld die gebruik maakten van het natuurlijke energieraster van de aarde waar de energie versterkt en bruikbaar gemaakt werd door middel van piramides. Dit raster bestaat uit een netwerk van knooppunten en lijnen dat we vandaag de dag als Leylijnen kennen.

Met behulp van dit raster kon men tevens ijzer en steen gewichtsloos maken en daarom werd het ook gebruikt om loodzware stenen te tillen, zoals bijvoorbeeld voor de bouw van piramides en tempels. Deze lijnen worden ook wel de meridianen of energiebanen van de Aarde genoemd en zijn geleiders van het elektromagnetisch veld dat afkomstig is van de buitenste korst van de Aarde dat uit gesmolten ijzer bestaat.


Volgens Dr. Douglas James Cottrell had men tevens zo'n dergelijk netwerk met piramides op de planeet Mars, daarom lijkt het vanzelfsprekend dat de kennis van een dergelijk netwerk op Aarde te maken moet hebben met de kennis van de eerdere Marsbewoners die naar de Aarde waren gevlucht.

De meest geavanceerde vliegmachines van de Atlantiërs die gebruik konden maken van dit netwerk zagen er sigaarvormig uit met patrijspoorten en gelijken sprekend op beschrijvingen van een bepaald type onbekend vliegend voorwerp dat regelmatig vanaf midden 1900 gedocumenteerd werd. Men noemde ze Vailx in Atlantis, en waren meestal passagiersvoertuigen.

I
n de Mahabaratha, onderdeel van de eeuwenoude Vedische geschriften uit India, sprak men tevens over vliegmachines die men Vimana noemde. Vimana betekend in India nog steeds wat het vroeger ook betekende; namelijk: "vliegtuig". Deze vliegmachines zouden anders eruit hebben gezien dan de Atlantische Vailx; Eerst waren ze schotelvormig, maar toen veel kennis daarover verloren was geraakt maakte men veel simplistischere vliegmachines met vleugels.Helaas werd de kennis om enorme krachten uit de natuur te tappen ook hun ondergang. Het overladen van het Grote Kristal - de grootste energiecentrale van Atlantis – zorgde namelijk voor een grote ramp waar Atlantis uiteindelijk in zijn geheel door verzonk.

Op bepaalde ongeveer precies van elkaar verspreide plaatsen op de wereld zou deze kennis nog verborgen liggen en zou pas weer gevonden worden als de wereld er klaar voor is om een dergelijke ramp te voorkomen. Deze plaatsen zijn in het westen van de wereld: Yucatan in Midden-Amerika; in het oosten van de wereld: ergens heel diep onder de grond van het Gizeh-plateau in Egypte dat bereikbaar zou zijn via de Grote Sfinx; en in het midden van de wereld: de tempels van Atlantis onder meters zeeslijm.

Een korte tijdlijn

Hier volgt een korte hypothetische tijdslijn van de vroegste geschiedenis van de mensheid: (Alle genoemde jaartallen zijn slechts ruwe indicaties).

 • 4,54 Miljard jaar geleden: Het ontstaan van planeet Aarde. (Geologie) De Elohim schiepen de aarde en begonnen te werken aan haar biologie in 7 fasen ("dagen"), volgens de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel.
 • 3,8 Miljard jaar geleden: Pre-Cambrium. Het eerste organisch leven (bacteriën) op aarde. (Archeologie)
 • 542 miljoen jaar geleden: Cambrium. Complexe organismen begonnen veelvuldig voor te komen. (Archeologie)
 • 250 Miljoen jaar geleden: Trias. Ontstaan van de eerste dinosaurussoorten. (Archeologie)
 • 199 Miljoen jaar geleden: Jura-tijdperk. Grote dinosaurussen zwierven op de aarde. (Archeologie)
 • (65/68 Miljoen jaar geleden: Massaal uitsterven van de dinosauriërs volgende de huidige archeologie.)
 • 10,5 Miljoen jaar geleden: Eerste aapachtige mensen op aarde (Cayce 2.665-2). Mogelijk "Homo Habilis".
 • 7 Miljoen jaar geleden: Het bestaan van de eerste wezens welke we zouden kunnen identificeren als vroege primitieve mensen. (Cottrell)
 • Meer dan een miljoen jaar geleden: Mensachtige wezens afkomstig van een zekere planeet migreerden naar Mars en stichtten tevens een kolonie op Aarde dat uiteindelijk het Chinese ras werd. (Ernest L. Norman) Mogelijk betroft dit het oorspronkelijke Lemuriaanse ras.
 • 900.000 v.Chr: Opkomst van de nu verloren beschaving van Lemuria, gelegen in de Stille Oceaan. (Cayce)
 • 500.000 v.Chr: Vernietiging van de Lemurische beschaving. (Cayce)
 • 485.000 v.Chr: Alalu, van de planeet "Nibiru" arriveert op aarde. (Sitchin)
 • 445.000/414.000 - 300.000 v.Chr: Aankomst van de Anunnaki op aarde waaronder Enki, Enlil en hun helpers. (gekend als de  'goden' uit de oude Mesopotamische mythen.) (Sitchin)
 • 350.000 v.Chr: Heropbouw van de Lemurische beschaving. (Cayce)
 • Tussen 350.000 en 200.000 v.Chr: Mogelijk de tijd van Henoch en ook het Bijbelse verhaal over de gemeenschap tussen de "zonen Gods" en de "mensendochters". (De inschatting van dit tijdsraam is gebaseerd op de stelling dat dit volgens Daan Akkerman gebeurd zou zijn tijdens de overgangsfase van het tijdperk van Lemurië naar dat van Atlantis.)
 • 250.000 v.Chr: Laatste ondergang van Lemurië. (Cayce) Mogelijke tijdspanne voor de bouw van de oudste Moai standbeelden op Paaseiland na de ondergang van Lemurië. (Cottrell)
 • 200.000 v.Chr: Het begin van de eerste beschaving van 'Atlantis' en de eerste verschijning van "Homo Sapiens Neanderthalis". (Cayce)
 • ongeveer 88.000 v. Chr. (zeer ruwe schatting): De aankomst van de kolonie van Ingewijden aan de kusten van het "Scandinavische deel van Europa" die Stonehenge hebben opgericht. De ingewijde priesters en hun volgelingen blijken behoord te hebben tot een zeer vroege tak van het Akkadische ras - ze waren langer, beter ogend, en hadden langere hoofden dan de oorspronkelijke bewoners van het land. ("The Story of Atlantis", door W. Scott-Elliot.)
 • 55.000 v.Chr: Oudst bekende bestaan ​​van de Cro-Magnon-mens in Europa. (Archeologie)
 • 52.000 - 50.000 v.Chr: Grote technologische vooruitgang in Atlantis. (Cayce)
 • 50.700 v.Chr: Tijdsperiode van grote aardsveranderingen als gevolg van een verschuiving van de magnetische polen van de aarde. Atlantis verloor land en werd een archipel van vijf eilanden. De eerste migraties vanuit Atlantis vonden plaats in kleine aantallen in het oosten en het westen. De eerste nederzettingen waren in het gebied van de Pyreneeën in Frankrijk en Spanje, en later in Midden- en Zuid-Amerika. (Cayce) Lemuria verloor ook land, en migraties zijn eveneens gemaakt naar Midden- en Zuid-Amerika.
 • Rond 33.000 v.Chr: Tijdsperiode van de derde destructieve kracht in de wereld en hierna de bouw van de eerste dolmens in Egypte (Cottrell). Archeologen zijn er achter gekomen dat rond deze tijd de Cro-Magnon-mens (mogelijk vanaf Atlantis) de westelijke kusten van Europa en Noord-Afrika binnen in verschillende golven zijn binnengedrongen rond de tijdsperiode van rond 35.000 v.Chr. Deze periode markeert ook het uitsterven van de Neanderthalers.
 • 32.550 - 30.550 v.Chr: Eerste Gouden eeuw van vrede en verlichting. De wijsheid en het harmonieuze leven met de natuur van de Amerikaanse aboriginals herinneren ons nog aan deze tijd. Tijd van de Egyptische hogepriester Ra-Ta.
 • 28.200 - 18.000 v.Chr: Spirituele achteruitgang van Atlantis. Gedurende deze periode was er opnieuw weer een verschuiving van de magnetische polen van de aarde, welke werd veroorzaakt door vulkaanuitbarstingen, die hebben geleid tot grote veranderingen op de aarde en het begin van de laatst bekende ijstijd. Opnieuw verliest Atlantis land en wordt een eiland dat door een keten van eilanden verbonden is met het land van Noord-Amerika. (Cayce 470-22).
 • Rond 23.000 v.Chr: Massaal uitsterven van verschillende dieren met inbegrip van de grote beesten waarvan het grootste deel van de huidige moderne wetenschappers menen dat al deze soorten al miljoenen jaren eerder waren uitgestorven. Men zou namelijk vele fossiele overblijfselen foutief hebben gedateerd op een ouderdom van miljoenen jaren geleden. (Daan Akkerman.) Dr. Douglas James Cottrell noemde tevens deze datum van 23.000 jaar geleden als de Grote Vergadering van alle leiders van de wereld om de grote beesten (deze die we vandaag de dag "prehistorisch" zouden kunnen noemen) uit te roeien die gezien werden als destructief en een bedreiging voor de aarde.
 • 22.006 v.Chr: Tijdspanne van de Bijbelse 'zondvloed'; Deze "vloed" zou zijn gebeurd tijdens de "tweede serie uitbarstingen" in: "twee-duizend - twee tot tweeduizend zes" [ 22.006?] v. Chr. (Cayce 364-6)
 • 18.000 v.Chr: Eerste ontwikkelingen van schotelvormige vliegende machines in Atlantis (volgens Eklal Kueshana, auteur van het boek "The Ultimate Frontier"). Mogelijk één van de "wagens" welke was gezien en beschreven door de Bijbelse profeet Ezechiël. (Cayce 1859-1)
 • 17.400 v.Chr: Eerste vernietiging van Atlantis. (7.500+9.900) (Cayce 364-11)
 • 13.000 v.Chr: Tweede Gouden eeuw van vrede en verlichting. (Bron onbekend)
 • 10.173 v.Chr: Tijdspanne van het verhaal van Zailm uit Atlantis, in het boek "A Dweller on Two Planets '. Men had in Atlantis sigaarvormige luchtvaartuigen ontwikkeld - "Vailx" genoemd - die tevens konden reizen onder water. (Oliver, "A Dweller on Two Planets (1894)")
 • 11.016 v.Chr: Arararat, tweede van de Noordelijke Koningen (Egypte), werd heerser op 16-jarige leeftijd. (Cayce 341-9)
 • 10.700 (v.Chr?): Begin van de verdwijning van het continent van Lemurië. (Cayce 364-4)
 • Ergens tussen 11.000 en 10.500 v. Chr: Oude kennis en geschiedenis uit de tijd van Atlantis werd verborgen onder de plaats die nu bekend staat als het Gizeh-plateau in Egypte. (Cayce)
 • 10.490 tot 10.390 voor Christus: De bouw van de Grote Piramide van Giza, welke 100 jaar volgens Edgar Cayce, en werd gebouwd door Ra en Hermes. (Cayce 5748-6) Volgens Zecharia Sitchin werden zij ook genoemd in de Soemerische kleitabletten als Marduk (Ra) en Ningishzidda (Thoth/Hermes). Volgens de website van Daan Akkerman werden de piramides gebouwd rond 10.500 voor Christus en de Grote Sfinx van Gizeh werd 100 jaar later gebouwd, gedurende de tijd van de "grote eclips".
 • 10.360 v.Chr: Vernietiging van de Atlantische productiestad Marzeus en Terna (de Bijbelse "steden van de vlakte") door de "Navaz"-krachten (het enorme potentieel van de krachten van de natuur) die men niet meer onder controle had. Dit veroorzaakte het einde van de kennis en het gebruik van de geavanceerde technologie welke gebaseerd was op hun wetenschap. (Oliver, "A Dweller on Two Planets")
 • 10.360(?) - 9.900 v.Chr: Hebzucht, lust en corruptie leidden tot moreel verval en de geestelijke ondergang van de gouden eeuw van Atlantis. Verblind door de angst voor komende rampen, als vergelding voor hun zondige leven, werden vaak onschuldige mensen in een poging om hun gemeenschappelijke zonden af te lossen. (Oliver, "Dweller on Two Planets") Edgar Cayce noemde tevens 7.000 en 9.000 v.Chr. als de tijdspanne van het verval van het gouden tijdperk van Egypte.
 • 10.300 v.Chr: Oprichting van de Grote Bibliotheek in Alexandrië, Egypte. (Cayce 315-4)
 • 9.900 v.Chr: Opnieuw een verschuiving van de magnetische polen tegen het de einde van de laatste ijstijd. Dit veroorzaakte meer aardsveranderingen wat leidde tot het zinken van de laatste overgebleven eilanden van Atlantis met inbegrip van het grote Poseidia. (Cayce 364-1 en 288-1) De mensen die in staat waren te ontsnappen in die tijd, vluchtten naar Egypte, Yucatan, Mexico en andere plaatsen. (Cayce) Ook ontstonden er veranderingen in de aansluitingen van het elektromagnetische veld van de aarde, wat de verdere verdichting van materie veroorzaakte waardoor er een einde kwam aan de mogelijkheid voor "spirituele" wezens (goden/engelen/geesten) om zich vrij te materialiseren en dematerialiseren naar behoeven, en waardoor incarnatie als enige mogelijkheid overbleef om het leven op aarde te ervaren. (Daan Akkerman) Volgens Rudolf Steiner konden de mensen voor de ondergang van Atlantis de wereld van de goden waarnemen gedurende hun slaap, maar niet meer na deze periode.
 • 9.000 v.Chr: Dierlijke invloeden zoals aanhangsels van vleugels, staarten, veren, klauwen en hoeven verdwenen uiteindelijk van het menselijk lichaam, met uitzondering van enkelen die later correct werden weergegeven in Assyrische en Egyptische kunst. (Robinson, "Edgar Cayce's Story of the Origin and Destiny of Man")
 • 8.000 v.Chr: Bouw van het tempelcomplex van Angkor Wat in Cambodja, in de oorspronkelijke staat. [zo'n 10.000 jaar geleden.] (Cottrell)
 • 6.000 v.Chr: Catastrofe in de omgeving van de Bimini-eilanden. (Archeologie)
 • 5.500 v.Chr: Datum van de Bijbelse "Exodus", aldus Edgar Cayce, in de tijd wanneer Ramses II farao zou zijn. (Cayce 470-22) Volgens Egyptologen is dit is echter in tegenspraak met de historische datum waarin deze farao regeerde (1279-1213 v. Chr).
 • 3.800 v.Chr. De algemeen aanvaardde datum door archeologen van de "plotselinge" opkomst van een hoog ontwikkelde beschaving in Soemerië, gelegen in met name het voormalige Zuid-Irak. Kan mogelijk veel ouder zijn. (Archeologie)
 • 2.038 v.Chr: Geboorte van of Abraham (Ibrahim); de eerste aartsvader van het volk Israel. (Bijbelgeleerden)
 • 1.391 v.Chr: Geboorte van Mozes, stichter van de Israëlitische godsdienst. (Bijbelgeleerden)
 • 1.194 - 1.184 v.Chr: De Trojaanse oorlog tegen de stad van Troje door de Acheeën (de Grieken) nadat de Trojaanse prins genaamd Paris de beeldschone Helena afpakte van haar echtgenote Menelaos, koning van Sparta. (Traditioneel gedateerd)Volgende pagina: Oude Geschriften
The Lost History of Man
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming gekopiëerd
worden of elders gebruikt zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een e-mail sturen naar: M. Talc
.